Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Motiva Oy
Y-tunnus: 1629255-4
Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 25, PL 489, 00101 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja@motiva.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Motiva Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: viestintäjohtaja Kati Laakso, Motiva Oy, Viestintä ja markkinointi
Yhteystiedot: kati.laakso@motiva.fi

3. Rekisterin nimi

Motiva Oy:n verkkokurssien henkilötietojen käsittelyä koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisteriä käytetään Motivan järjestämiin verkkokoulutuksiin. Rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään verkkokoulutuksen toteutukseen ja seurantaan sekä koulutusten markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjälle syntyvään oikeutettuun etuun käsitellä rekisteröidyn antamia tietoja henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaisesti. Henkilötietoja kerätään tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja voidaan käyttää myös Motivan verkkokurssien kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • kurssien suoritusta koskevat tiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Motiva Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Motiva Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Motivan Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti kahden vuoden välein.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja@motiva.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Motiva Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Motiva Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Motiva Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@motiva.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Motiva Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Motiva Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Sivua päivitetty viimeksi 7.7.2020